תקנון

תקנון מבצע
חזרה ללימודים 2017Back to School) )

1. כללי

חברת איי-דיגיטל סטור בע"מ (להלן: "החברה") מקיימת בחנויות החברה ובמוקד השירות של החברה, למעט בחנות המקוונת של החברה, מבצע מכירות מיוחד לרגל החזרה ללימודים תחת השם "Back to School" שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע").

המבצע תקף אך ורק לסטודנטים ממוסדות אקדמיים המוכרים על-ידי חברת אפל העולמית והחברה (להלן: "הסטודנטים")

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

3. תקופת המבצע

3.1. המבצע יחל בתאריך 29 בספטמבר, 2017 ויסתיים בתאריך 3 בדצמבר, 2017 (כולל, להלן: "תקופת המבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, להאריכו או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

3.2. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיום תקופת המבצע, לרבות בגין הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.

4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

4.1. המבצע כולל הנחה מיוחדת, בתנאים כפי שיופרטו להלן, על רכישת מחשבי Mac מהדגמים המפורטים להלן באחת מחנויות החברה ובמוקד השירות של החברה, למעט בחנות המקוונת של החברה, במהלך תקופת המבצע:
MacBook Air, MacBook Pro , MacBook ("המוצרים המשתתפים במבצע"), אשר מחירם לפני ההנחה מפורט בנספח א' לתקנון זה.

4.2. כל סטודנט זכאי לרכוש במסגרת המבצע עד מחשבMac  נייד אחד בלבד מהמוצרים המשתתפים במבצע.

4.3. המספר המזערי של המוצרים המשתתפים במבצע הוא: 50
4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים  המשתתפים במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

5. ההטבות והכללים לקבלתם

5.1. ההטבות במסגרת המבצע הן כדלהלן:

א. רכישת מחשב Mac בלבד מהמוצרים המשתתפים במבצע: סטודנטים אשר יציגו תעודת סטודנט במועד הרכישה ייהנו מהנחה מיוחדת של 12% מהמחיר לצרכן בחנויות החברה.

ב. רכישת מחשב Mac מהמוצרים המשתתפים במבצע יחד עם רכישת הרחבת אחריות מסוג iDigital Care (כהגדרתה באתר החברה) לכל התואר (תואר סטנדרטי שאורכו שלוש שנים) במעמד הרכישה בלבד: סטודנטים אשר יציגו תעודת סטודנט במועד הרכישה ייהנו מהנחה מיוחדת של 15% מהמחיר לצרכן בחנויות החברה.

ג. כל סטודנט שרכש מוצר המשתתף במבצע יהיה זכאי בנוסף להטבות שפורטו לעיל גם להטבות נוספות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה כפי שיתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "ההטבות").

5.2. פריסת התשלום בגין מוצר משתתף במבצע לתשלומים חודשיים תתאפשר בהתאם לתנאי תשלומי הקרדיט הנוהגים בחברה (כלומר, התשלומים נושאים ריבית).

5.3. יובהר כי ההטבות ניתנות למימוש אך ורק במעמד רכישת מחשב מהמוצרים המשתתפים במבצע.

5.4. ניצול ההטבות הינו אישי לסטודנט אשר רכש מוצר המשתתף במבצע בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.

5.5. למעט המפורט בסעיף זה לעיל אין כפל מבצעים ו/או הטבות.


6. כללי

6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

6.2. בעצם השתתפותו במבצע, הסטודנט מאשר ומצהיר כי קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא מסכים להן.

6.3. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

6.4. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה.

6.5. ביטול עסקת רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת. במקרה של ביטול הרחבת האחריות מסוג iDigital Care, תחייב החברה את הלקוח במחיר המחשב שרכש בהנחה מיוחדת של עד 12% (במקום 15%).
אינם כוללים מע"מ. נספח ב'
ההטבות הכלולות במבצע

1. כבלים 15% הנחה
2. מתאמים 15% הנחה
3. תיקים 15% הנחה
4. סליבים 15% הנחה
5. כיסויים למחשב 15% הנחה
6. אוזניות 15% הנחה
7. רמקולים 15% הנחה
8. מקלדות ועכברים 15% הנחה
9. תחנות עגינה 15% הנחה
10. אחסון 15% הנחה
11. תוכנות (לא מיקרוסופט( 15% הנחה